Avfallshanteringsplan Bestorps Båtklubb

Denna avfallshantering är upprättad för Bestorps Båtklubb, Sågvägen, 589 65 Bestorp.

Avfallshanteringsplan är upprättad enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:12) om mottagning av avfall från fritidsbåtar. Planen är till för att underlätta vid informationsspridning till medlemmar och besökare, i samband med funktionärsbyte eller i kontakt med kommunen. 

Ansvar

Miljöansvarig på Bestorps Båtklubb har ansvaret att genomföra avfallshanteringsplanen. Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem eller besökare att se till att avfallet lämnas på avsedd plats.

Miljöansvarig i Bestorps Båtklubb är Björn Eriksson, telefon 0722006893, styrelsen@bestorpsbatklubb.se 

Eventuell faktura från myndighet/kommun ska skickas via e-post till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Beskrivning av båtklubben

Bestorps Båtklubb är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. (enligt våra stadgar)

Bestorps Båtklubb har ca 200 medlemmar varav 103 har bryggplats. Klubben erbjuder även 2 gästbryggplatser. Klubben har också vinterförvaring i båthuset ca 40 båthusplatser samt ett fåtal som vinterförvarar utomhus på båtklubbens område.

Båtar i klubben är bara fritidsbåtar och i huvudsak för dagsutflykter. Huvuddelen av bryggplatserna är mindre än 3m i bredd (2-3m). Ett fåtal större där de bredaste bryggplatserna är 3,5m, vilket begränsar storleken på fritidsbåtar i klubben.

Klubben har varje år endast ett fåtal fritidsbåtar som tillfälligt använder gästplatserna, tex för besök till affären i Bestorp. Utöver medlemmar använder besökare klubbens båtramp för i- och upptagning. I huvudsak vår och höst för de som har fritidsbåtar på andra platser i sjösystemet. Övrig tid i huvudsak fritidsfiskare med mindre båtar. Klubben för ingen statistik på besökare som använder båtrampen.

Genom klubbens upplägg med att kontinuerligt hålla hamnområdet fint genom utformning av arbetsåtgärder, regelbunden översyn och städning minskas risken för avfallsproblem och även mindre avvikelser hanteras direkt.

Avfallshantering

Varje medlem och besökare ansvarar för att frakta bort sitt eget avfall. 

Klubben har genom goda medlemmar och besökare över tid inte haft några problem med avfallshantering, utifrån rådande regelverk. Styrelsen fortsätter uppmana alla medlemmar och besökare att fortsätta hjälpa till med miljöarbetet.

Sopkärl

För att underlätta för medlemmar och besökare så håller Bestorps Båtklubb med två stora sopkärl placerade vid båthuset mitt emot klubbhuset. Sopkärlen är för mat- och restavfall finns under sommartid under veckorna 18–41. Klubben har sommarabonnemang motsvarande fritidshus från Tekniska Verkens för dessa sopkärl. 

Övrig tid får medlemmar och besökare att frakta bort sitt eget avfall.

Förpackningar

Förpackningar lämnas vid återvinningsstation. Den närmaste finns vid korsningen Sjölundsvägen/Ahlbackvägen i Bestorp.

Vid återvinningsstationen kan följande fraktioner lämnas:

 • Tidningspapper
 • Pappersförpackningar/kartonger
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar

Farligt avfall

Bestorps Båtklubb medlemmar och besökare har skyldighet att på egen hand ta hand om och frakta sitt farliga avfall till lämplig återvinningscentral.

Bestorps Båtklubb hänvisar i första hand till återvinningscentralen Ullstämma för allt farligt avfall, Värmevägen 1, 589 52 Linköping. För öppettider och övrig information se Återvinningscentraler i Linköping – Tekniska verken.

Exempel på farligt avfall som skall lämnas på återvinningscentral är:

 • Olja samt spillolja
 • Olje- och bränslefilter
 • Glykol
 • Bränsle, färg- och lösningsmedelsrester
 • Färgburkar av plast, glas samt metall
 • Lack och färgrester
 • Batterier
 • El och elektronikavfall
 • Sprayburkar

Latrinavfall

Närmaste latrintömningsstation för båtar i sjösystemet finns till Kinds brygga (M/S Kind) som ligger i Rimforsa hamn vid Åsundahallen/Björksund, dit medlemmar och besökare hänvisas för latrintömning av sin båt. Tömning kan även ske i Björkfors samt i Horn.

Oljespill

Vid större olje-/bränsleutsläpp i vattnet, kontakta Räddningstjänsten via 112.

Vid mindre spill på land gräv upp om det sker på mjukare underlag. Vid större spill på land kontakta Räddningstjänsten via 112.

Övrigt

Det är förbjudet att ställa avfall av vilket slag som helst på båtklubbens område. Detta är ett brott mot vår miljöpolicy och kommer att hanteras därefter.

Uppföljning

Miljöansvarig ansvarar för att tillsammans med övriga i styrelsen göra årlig kontroll av

 • att informationen om avfallshanteringsplanen finns tillgänglig för medlemmar och besökare.
 • att avfallshanteringsplanen efterlevs genom avstämning med hamnfogde och arbetsledare.
 • att uppföljning av återkopplingen från obligatoriskt webbformulär för medlemmar som gör städning av klubbhus och hamnområdet som arbetsplikt.
 • att avfallshanteringsplanen är aktuell mot nuläget.

Stöd vid uppföljning, Svenska båtunionens Egenkontroll av Hamnar för Fritidsbåtar

Information 

Avfallshanteringsplanen finnas tillgänglig i sin helhet på Bestorps Båtklubb hemsida www.bestorpsbatklubb.se, vilket också informerats om på anslagstavlan i båthamnen.

Vid frågor eller upptäckta brister vänligen kontakta miljöansvarig alternativt styrelsemedlem, enligt kontaktlistan på hemsidan. Frågor/synpunkter och upptäckta brister kan även lämnas till styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Råd och tips för båtägare finns hos http://batmiljo.se/.

Revision 

Revidering av avfallsplanen sker var tredje år med start 2026 eller så snart kraven eller behoven för omhändertagande av fritidsbåtarnas avfall väsentligen förändras. 

Planen antagen

Antagen av styrelsen 2023-12-10/ Bestorps Båtklubb

Sidan senast ändrad 2023-12-10