Inga markföroreningar i båthamnsområdet

Saneringen av båthamnsområdet är klar och inga restriktioner finns längre för besökare av området. Träd är planterade i de inhägnaden på områdena. 

Linköpings kommun genomförde ett bra och informativt informationsmöte tisdag den 10 december 2019 i Eklunda, Bestorp, där information gavs om den genomförda saneringen. Mera information från Kommunen om om den genomförda sanering vid Bestorps båthamn och information om att Sanering i Bestorp på väg att avslutas.

Linköpings Kommun har uppdaterat löpande på saneringen av tidigare Bestorps sågverk under den pågående saneringen.

Innan saneringen hade inte skett några förändringar på båtklubbens område som på något sätt förändrade läget avseende markföroreningarna emot hur det hade varit de åren innan. Det är de genomförda markundersökningarna som ändrat vetskapen om vilka markföroreningarna som fanns efter det gamla sågverket.

Lite historik runt den gamla ångsågen finns hos Vårdnäs hembygdsförening bland annat Bestorps ångsåg från början till slutet.

Båtklubben och saneringen

I artikeln finns beskrivning om hur båtklubben påverkades under saneringen.

Historik

Nedan kan du följa historiken fram till nu. Nuläge finner du ovan.

Saneringen slutförd

Saneringen av båthamnsområdet är nu klart och inga restriktioner finns längre för besökare av området. Alla delar är dock inte återställda fullt ut, utan arbete kommer ske i vår med att justera ytor och lägga på matjord samt så gräs. Träd kommer också planteras i inhägnaden på området. Arbete kvarstår också med kaj och rampbommen.

Linköpings kommun genomförde ett bra och informativt informationsmöte tisdag den 10 december 2019 i Eklunda, Bestorp, där information gavs om den genmomförda saneringen. Mera information från Kommunen om om den genomförda sanering vid Bestorps båthamn och information om att Sanering i Bestorp på väg att avslutas.

Saneringen börjar gå mot sitt slut

I slutet av oktober blev allt schaktarbetet klart, så nu är alla de förorenade massorna uppgrävda och bortforslade. Det finns restförorening på en liten besvärlig yta kring trädrötter ner mot paviljongen vid vattnet vid den stora eken. Rena och tätare massor kommer att läggas på för att minimera risken för människor och djur att komma i kontakt med den kvarlämnade föroreningen,enligt Miljökontoret.

Information från Kommunen om att Sanering i Bestorp på väg att avslutas.

Styrelse samlar bilder vart efter saneringsarbetet fortskrider. Så skicka oss gärna bilder så fyller vi på i bildgalleriet.

Saneringen har startat

Kommunen har fått alla tillstånd och arbetet med saneringen rullar nu på steg för steg.
Båthuset är rivet och borta… just nu är bara fundamenten kvar.
Nu är alla träd som ska bort inför saneringen också borta och etableringen med byggbodar har inletts. En gång är skapad från parkering vid Sågarholmen till brygga 3.

Vi kommer försöka samla ihop lite bilder vart efter sanerings arbetet fortskrider. Så skicka oss gärna bilder så fyller vi på i bildgalleriet.

Svevia som är entreprenör har gjort en kort informationsvideo.

Järnvägsövergång vid båthamnen

Trafikverket har inlett arbetet med att skapa en järnvägsövergången borta vid båthamnen, den gamla vägen. Denna kommer bara användas för transporter kopplat till saneringen och inte var tillgänglig för annan trafik.

Båtklubben vår och sommar 2019

Bryggplats medlemmar ska enligt det som upphandlats kunna använda sin bryggplats under säsongen 2019. Brygga 1 och 2 flyttas och läggs efter brygga 3, under saneringen. Brygga 3 kommer nås via en gång som skapas av kommunens entreprenör utanför det område som saneras.

Tillgång till båtramp och hamnområdet

Efter 15 oktober 2018 fungerar inte längre mobil öppning och det kommer inte finnas någon nyckel att låna i affären. Det kommer inte finnas någon båtramp i Bestorp under våren och sommaren 2019, så varje medlem får lösa sjösättning själva. Vi har överenskommit med Hovetorps båtklubb så att våra medlemmar får använda deras båtramp under säsongen 2019, mer information om detta kommer.

Saneringen av Båthamn 2019

Naturvårdsverket har beviljat Linköpings Kommun 42 miljoner kronor i bidrag för saneringen i Bestorps Båthamn fd sågverket för genomförande under 2019. Se pressrelease informationen från Linköpings kommun.

Mest förorenade området

Utifrån vår begäran har miljökontoret gett oss en skiss över det område som är mest förorenat. Kartbilden visar det ungefärliga området där högst dioxinhalter har påvisats. På detta området får ingen grävning ske. Grävning ska för övrigt undvikas på hela hamnområdet.

Markföroreningen

Markförorening som gör att sanering kommer ske är dioxin. Dioxin kommer ifrån den träskyddsbehandling som gjordes vid det före detta sågverket.
Enligt den information vi fått så är dioxinet bundet till jord och gruspartiklar och är inte vattenlösligt. Föroreningarna ligger alltså så kvar så länge ingen gräver och rör om i jorden och gruset. Över tiden har ny jord, grus och makadam lagts på i båthamnsområdet. Så huvuddelen finns inte ytligt, men utifrån arbeten som skett över tid finnas ytligt.

Sättet att få i sig dioxin är genom munnen, så tvätta händerna efter eventuellt arbete på området där du fått på dig jord och grus.

Kommunen avråder barn och hundar från att uppehålla sig utan uppsikt inom det förorenade området. Avrådan omfattar inte vuxna. Detta utifrån att barn har ett mindre utvecklat immunförsvar, kroppen är under utveckling, har mindre kroppsvikt som eventuell upptagen förorening kan fördelas på. Det är också större chans att barn kryper omkring, slickar av fingrarna osv. Hundar kan gräva i jorden och få dammpartiklar som fastnar i deras päls som hunden sedan slickar i sig. Hunden har också mindre kroppsvikt som eventuell upptagen förorening kan fördelas på.

Ta del av informationen på de informationsskyltar som kommunen satt upp i båthamnen.

För den som vill veta mera, finns det även information ifrån länsstyrelsen utifrån gjorda undersökningar av området.

Saneringen av Båthamn 2019

Linköpings kommun höll ett öppet informationsmöte för allmänheten om den kommande saneringen vid före detta Bestorps såg, tisdagen den 29 januari i Eklunda.

Här finns informationen som presenterade på informationsmötet den 29 januari.

Naturvårdsverket har beviljat Linköpings Kommun 42 miljoner kronor i bidrag för saneringen i Bestorps Båthamn fd sågverket för genomförande under 2019. Se pressrelease informationen från Linköpings kommun.

Vi kan med glädje berätta att det kommit beslut om att det blir sanering och när. Så nu kan vi tillsammans börja planera inför saneringen. Vi kan också planera för hur vår båtklubb ska fungera efter saneringen. Väntan på besked har tidigare satt oss i lite av ett vakuum, med svårigheter att planera och göra saker utan att veta hur framtiden kommer se ut.

Styrelsen kommer ha träffar med kommunen för att delta i planeringen runt saneringen, så vi kommer löpande vartefter planerna växer fram.

Förväntad handläggning från kommunen, i grova drag

  1. Våren 2018 kommunen planerar och upphandlar entreprenör för sanering.
  2. Sen höst 2018 eller tidig vår 2019 inleds saneringen med rivning av båthuset.
  3. Våren 2019 och sommaren 2019 saneringen av hamnområdet.
  4. Hösten 2019 ger båtklubben åter tillgång till hamnområdet.

När båtklubben åter får tillgång till hamnområdet, planerar båtklubben att anlägga ett nytt båthus.

Vistelse i båthamnsområdet

Vad behövde du som medlem och besökare tänka på vid vistelse i båthamnområdet innan saneringen blev klar?

Vattnet i båthamnen

Svar från miljökontoret om vattnet i båthamnen.
Citat “Själva vattenfasen i båthamnen ska inte vara förorenad. Det är först när bottensedimentet blandas om som man kan exponeras för föroreningar. Om man kan undvika att komma i kontakt med sedimentet går det bra att fortsätta fiska och bada vid bryggorna – ju längre ut på bryggorna man är, desto bättre. Däremot skulle jag välja, och även rekommendera, att hellre bada vid den badplats som finns nordväst om spånupplaget. Där har man inte uppmätt några förhöjda halter dioxiner.”
Badplats nordväst om spånupplaget, är den vanliga badplatsen i Bestorp.

Det fanns även de informationsskyltar som kommunen hade satt upp i båthamnen.

Båtklubben rekommenderar allmänt att bad undviks i båthamnen, men då kopplat till risken med bad när det kommer båtar.

Extra medlemsmöte

Styrelsen anordnade ett extra medlemsmöte 2016-10-18. På mötet gjordes presentation kring planerna på en eventuell kommande sanering och hur klubben planerade att agera under tiden. Presentation från extra medlemsmöte 2016.

Kommande aktiviteter i närtid

Inga aktiviteter är planerade nu. Utan nu är det att invänta nytt bidragsbeslut 2017, inför 2018.

Sanering av båthamnen framflyttad

I augusti 2016 ansökte Linköpings kommun till Naturvårdsverket om statsbidrag för sanering av det före detta sågverksområdet i Bestorp, nu mera båthamnen. Kommunen fick inga pengar för 2017, men kommer ansöka på nytt under 2017 och hoppas få pengar 2018.

Projekteringsarbete

Medlemmar i Båtklubbens styrelse har varit delaktiga i kommunens projekteringsarbete. Projekteringsunderlaget som tas fram kommer utgöra underlag för kommunens bidragsansökan för att genomföra saneringen. Styrelsen kommer fortsätta att fortlöpande hålla våra medlemmar informerade.

Informationsmöte i Eklunda 29 juni 2016

Kommunen genomförde ett informationsmöte om f.d. Bestorp såg 29 juni-2016.
Verksamheten vid f.d. Bestorp såg har lett till markföroreningar, vilket tidigare undersökningar har visat. Under hösten och våren 2015/2016 har ytterligare undersökningar på mark och sediment genomförts på området kring det som idag används som båthus. Vid mötet redogjordes resultaten från undersökningarna och förslag på åtgärdsalternativ presenteras.

Kontakt för frågor Malin Johansson, teknik- och samhällsbyggnadskontoret, telefon 013-20 62 95

Pilotförsök med sediment avvattning

Under vecka 22 2016 genomförde kommunens projektör Tyrens ett pilotförsök med avvattning av sediment från sjön. De byggde en vall i kanten på fotbollsplan emot vägen, där försöket genomfördes. Det är en del i att se hur sedimenten kan avvattnas i samband med en sanering.

Kompletterande undersökning i april 2016

I börja av vecka 14 genomfördes lite kompletterande undersökningar vid infarten emot båthamnsområdet samt på andra sidan vägen. Pinnar är uppsatta på det aktuella området.

Kompletterande undersökning i mars 2016

Under början av mars gjordes lite kompletterande undersökning vid infarten emot båthamnsområdet. Pinnar med blå topp markerar aktuellt område.

Redovisning av genomförda markundersökningar hösten 2015

Kommunen har gjort en kort summering av den genomförda undersökningen för våra medlemmar i båtklubben, som redovisas i sin helhet nedan. Medlemmar från båtklubbens styrelsen deltog på kommunens redovisningsmöte den 26 januari.

Till medlemmar i Bestorps Båtklubb

Lägesrapport för saneringsprojekt Bestorps fd såg. Linköpings kommun sammankallade till ett möte, 2016-01-26, inför saneringen av Bestorps fd såg, där preliminära resultat från hösten och vinterns undersökningar redovisades. Rapporter håller nu på att tas fram för det som är klart.

Arbetet fortskrider enligt tidplan och vi har fått en bra koll på utbredningen av föroreningarna för att kunna göra bedömningen om vilka åtgärder som ska genomföras. Resultaten har inte visat på några stora överraskningar. Målet är att all projektering ska vara klar till hösten 2016, så att kommunen är beredd att komma igång snabbt med saneringsarbetet, så snart projektet tilldelas pengar. På grund av kärvt ekonomist läge under 2016, med många konkurrerande projekt, är det inte troligt att en sanering kommer i gång före 2017 (enligt Länsstyrelsen).

Undersökningarna har bland annat visat på följande:

Vid schakt- och sedimentsanering måste hänsyn tas till geotekniska förutsättningar vid järnvägen. Schakt närmare än 7 m från järnvägsbanken är riskabelt.
I båthuset, dvs fd sågverkshuset, är ytan på väggar och träpelare kraftigt dioxinförorenade, framförallt i norra delarna av huset. Fortsatta utredningar kommer bedöma om det är möjligt/värt att bevara delar av byggnaden med hänsyn till miljö och hälsa samt teknik och ekonomi.
Högsta uppmätta dioxinhalt i jorden är 300 000 ng/kg TS. Målet för saneringen är att åtgärda alla punkter som ligger över 200 ng/kg TS.
Sedimentundersökningarna i vattnet visar att det främst är strandnära sediment som är dioxinförorenade.
Det finns relativt mycket bark i strandkanten och även längre ut. Barken i sig innehåller inte så höga dioxinhalter men där den är blandad med dioxinförorenad sediment kan den medföra extrakostnader vid mottagningsanläggningar.
En schaktsanering kommer att innebära många lastbilstransporter. Kontakter har tagits med Trafikverket i syfte att undersöka möjligheten med en tillfällig övergång, så att trafik genom Bestorps samhälle undviks.

För mer info: Malin Johansson, malin.johansson2@linkoping.se, tel 013-20 62 95

Genomförda aktiviteter

Under vecka 46-52 gjorde ÅF vattenundersökning från en flotte.

Under vecka 46-52 genomförde företaget Tyréns ca 400 borrprover i hamnområdet. Under tiden var de delar där undersökningen gjordes på avstängda. Det innebar att ni som medlemmar inte kunde använda området och båtrampen under delar av denna perioden.

Ett fåtal båtar på bottenvåningen i båthuset flyttades under provtagningen. Förflyttning har dokumenteras bland annat genom fotografering, som underlag om det skulle uppstå frågor i efterhand.

Vecka 39 genomfördes de första markundersökningarna. Då var en större container med borrutrustning på plats. Den geotekniska undersökningen pågick under ca en vecka.  Genomfördes enligt borrplanen.

Projektering inför sanering

Vid mötet den 24 augusti (2015) presenterade kommunen att de fått bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra projektering inför sanering. En viktig del i projekteringen är att göra markundersökningar, för att avgöra i detalj hur saneringen ska genomföras. Det kommer ge en mera precis kostnadsbild att ansöka om bidrag för att sedan kunna genomföra saneringen.

Under förutsättning att kommunen kan få pengar från Naturvårdsverket för saneringen. Så kan en fullständig sanering det om det går fort redan ske under 2016, men mera troligt under 2017.
Vi har också fått besked om att båthuset kommer att rivas i samband med saneringen, bland annat pga att hela den yta som båthuset står på kommer saneras. De vill även avlägsna båthuset utifrån att det kan finnas föroreningar även i delar av huset.

Styrelsen arbetar för uppförande av ett nytt båthus. Båthuset finns med i bidragsansökan till Naturvårdsverket.

Vi fortsätter med planerat underhåll av båthuset, i syfte att båthuset inte ska förfalla och att någon skulle komma till skada därav. Vi genomför givetvis inga andra investeringar i båthuset. Om bidragsprocessen dra ut på tiden eller att kommunen inte får de bidrag som krävs för sanering, så ska vi inte stå med ett förfallet båthus, som inte kan användas pga förfall.

Båtklubbhuset påverkas inte av detta, men kommer troligen få lyftas fram och åter under saneringen.

Styrelsen återkommer med mera information när vi haft ytterligare möten med kommunen.

Media inslag i samband med pengarna från Naturvårdsverket

Möten med kommunen

Styrelsen planerar ha möte med kommunen under hösten 2015, under planeringen av projekteringen utifrån den fördjupade undersökning för att fastställa sanering.

Förväntad handläggning från kommunen

  1. Upprätta rapport från genomförda undersökningar.
  2. Utifrån de två rapporterna från undersökningarna fatta ett beslut om vilka åtgärder som är lämpliga och rimliga.
  3. Ansöka om pengar för att genomföra de fördjupad analys för att fastställa detaljerna inför sanering.
  4. Göra projektering  som underlag för att ansöka om pengar för att genomföra sanering.
  5. Vänta på tilldelning av pengar eller avslag.
  6. Utföra sanering utifrån de pengar som fås.

Punkt 1-3 beräknas ske under hösten 2014.
Punkt 4 slutet 2015.
Punkt 5 beroende på länsstyrelsen och naturvårdsverket (allt mellan ett halvår och flera år)
Punkt 6 beroende på punkt 5. Tidigast 2016, troligt under 2017 eller senare.

Möten med kommunen

Styrelsen har haft fyra möten med kommunen för att planera åtgärder på kort sikt. Första mötet var i huvudsak ett informationsmöte, där vi från klubben informerade kommunen om hur vi använder båthamnsområdet, båthuset mm. Den informationen tillsammans med de kompletterande provtagningar som görs kommer vara underlag för beslut om åtgärder på kort sikt.

Vid andra mötet informerade kommunen om planerade för kortsiktiga åtgärder och diskussion om dessa. Det är miljökontoret som slutligt bestämmer vad som ska ske.

Vid tredje mötet (2014-06-04) informerade kommunen om planerade för långsiktiga åtgärder och diskussion om dessa. Det är miljökontoret som slutligt bestämmer vad som ska ske.

Vid fjärde mötet (2014-08-24) informerade kommunen om att projektering kommer genomföras som underlag för sanering och diskussion runt detta fördes. Vi fick information om att båthuset kommer rivas i samband med en sanering. Mer om senaste möte högst upp på denna sidan.

Info om ev fullständig sanering 4 juni 2014

Vid mötet den 4 juni (2014) presenterade kommunen att de planerar att sanera hela för detta sågverksområdet dvs nuvarande båthamnsområdet. Under förutsättning att kommunen kan få pengar från Naturvårdsverket.

Den fullständiga sanering planeras då ske tidigast 2017.
Är det risk för att båthuset kommer att rivas? Ja det finns tyvärr en mycket stor risk då saneringen kommer omfatta hela den yta som båthuset står på, med ett sådant djup att betongstöden som båthuset vilar på måste tas bort.
Styrelsen arbetar för att försöka behålla båthuset, förutsatt att det inte medför någon hälsorisk över tiden. Tills vidare fortsätter vi med planerat underhåll av båthuset, men gör inga större investeringar.

Styrelsen återkommer med mera information när vi haft ytterligare möten med kommunen.

Möte 4 juni 2014, redovisning av kompletterande undersökning

Kommunen höll ett informationsmöte onsdagen den 4 juni 19:00-20:30 i Sätra skolans matsal.

Syftet med mötet var att informera om de undersökningar som är gjorda, vilka risker som finns och vilka åtgärder som planeras. Det fanns även möjlighet att ställa frågor till kommunen, länsstyrelsen och personal från Arbets- och miljömedicin.

Information
Före detta Bestorps sågverk bedrevs under perioden 1903-1958 på framförallt fastigheterna Bestorp 5:1 och Bonäsudden 1:25 samt angränsande fastigheter norr om dessa fastigheter. Från mitten av 1940-talet impregnerades virket med klorfenolpreparat för skydd mot blånad (trämögel). Undersökningar har genomförts 2007, 2011-2012 och 2013 för att ta reda på om det fanns föroreningar kvar från verksamheten som kunde utgöra risker.
Inom det f.d. brädgårdsområdet som idag är bebyggt med bland annat bostadsområde, skola och servicehus förekommer dioxiner på ett markdjup större än under 0,5 meter, risken för exponering bedöms därför som mycket liten. De långsiktiga hälsorisker som kan finnas vid vistelse på sågverksområdet uppstår genom eventuellt intag av jord och inandning av markpartiklar vid damning. Det kan även finnas risker för exponering i båthuset. Barn bör därför inte vistas på sågverksområdet och i båthuset med anledning av föroreningarna, detsamma gäller hundar. Det förekommer dioxiner i det strandnära sedimentet. Miljökontoret avråder från att gå på sjöbotten i anslutning till sågverksområdet eftersom det kan leda till att sedimenten blandas om och på så sätt ökar risken för att man fr förorenade sediment på sig. Dioxin tas inte upp av frukt och bär, men kan finnas i jord- och dammpartiklar. Inom området kring båthuset bör man därför undvika intag av växter och svamp.

Linköpings kommun planerar att söka bidrag från Naturvårdsverket för projektering och åtgärder.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta Malm Johansson, tel. 013-20 62 95, Adrian Sandin-Sokolik, tel. 013-20 61 79, eller kundtjänst, tel. 013-20 64 00.

Media inslag kopplat till mötet den 4 juni

Kompletterande undersökningar

Kommunen fick i vecka 19 (2013) besked om att de får pengar till kompletterande undersökningar på fastigheterna 5:2 och 5:3 samt att ta ett antal prover på bottensedimenten i vattnet nedanför båthuset (såghuset). Kommunen kommer också ta ett bottenprov inne i lillsjön samt prov på fisk både vid båthuset (såghuset) och i lillsjön.
I väntan på pengarna till de kompletterande undersökningarna har arbetet i övrigt stått still. Så inget nytt har framkommit, emot vad som tidigare redovisats.

Kortsiktiga åtgärder genomförda

Under vecka 27 (2012) genomförde kommunen de kortsiktiga åtgärderna avseende markföroreningarna i hamnområdet. Under tiden var det begränsningar i användningen av hamnområdet, avseende parkering och användning av båtrampen.

Övertäckning har gjorts av samtliga vägbanor runt båthuset samt ca 5 meter in i den nordligaste delen av båthuset(mot stora porten). Entreprenören Svevia som hade uppdraget, la ut en geotextil med ca 10cm bärlager på. Kommunen har också satt upp informationsskyltar om markföroreningarna i hamnområdet.

Det är alltså det område som är mest förorenat som övertäckts samt alla vägbanorna. Vägbanorna övertäcktes för att kommunen ville undvika risken med damm från torrt grus, om det ytliga gruset skulle ha innehållit några markföroreningar.

På de ytor som klubben sedan tidigare har makadam på gjordes inget .

Allmänna arbetsdagar

Vi har vid tidigare allmänna arbetsdagar tagit hänsyn till den information som vi fick från Länsstyrelsen 2008. Vid kommande allmänna arbetsdagarna, så sker planeringen av dessa utifrån den information som vi nu får från kommunen.

Informationsmöte 18 april 2014, redovisning av huvudstudie

Kommunen höll ett informationsmöte angående genomförda undersökningar och förslag till åtgärder vid f.d. sågverket i Bestorp. Informationsmötet var i Sätra skolas matsal onsdagen den 18 april kl. 18.00-20.00.

Hela inbjudan samt bilaga med flygfoto.

Som klubben informerat om sedan tidigare då Länsstyrelsen blev klar med sin undersökning 2008, så finns det föroreningar i marken från det tidigare sågverkets verksamhet.

Här finner du den tidigare information från Länsstyrelsen undersökning.

Media inslag

Sidan senast ändrad 2020-06-23