Brev från Länsstyrelsen

Miljö information

Information om resultaten från översiktliga markundersökningar vid Bestorps fd sågverk

Tidigare i höstas (mitten av oktober) informerade jag Er i styrelsen för Bestorps båtklubb i ett mail angående de översiktliga provtagningar som länsstyrelsen planerade att låta konsult (WSP) utföra vid Bestorps fd sågverk. Nu är provtagningsresultaten från hösten undersökningar klara och en sammanfattande rapport har precis färdigställts.

Jag skickar här en kort sammanfattning av rapportresultaten och fortsatt arbete (se bifogad fil). Informationen går ut till de fastighetsägare som direkt berörts av provtagningen, till er i Bestorps båtklubb (ordföranden och styrelsen), samt till de fastigheter som ligger närmast provtagningsområdet (Bestorp 5:2, 5:3).

Av rapporten framgår bland annat att man i anslutning till den byggnad där träskyddsbehandlingen skett (fd såghuset, nuv båtklubben) har uppmätt höga halter av dioxin i de ytliga jordlagren. Halten överskrider med en faktor 45 gränsen för “mycket allvarligt tillstånd” enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Endast ett prov (representerande översta 0,5 m) har analyserats med avseende på dioxin från det direkta närområdet där träskyddsbehandlingen skett. I rapporten anges att den uppmätta halten kan vara såväl en underskattning som överskattning av föroreningssituationen, samt att det är rimligt att anta att ännu högre halter av dioxin förekommer inne i huset eller i dess omedelbara närhet.Av rapporten framgår också att uppmätta halter av dioxin visar att människor som vistas på området idag kan riskera att via damning eller oavsiktligt intag av jord utsättas för en dos överstigande TDI (Tolerabelt Dagligt Intag, eller “dagsdos”). Framför allt gäller det känsliga grupper som små barn som kan få i sig föroreningarna genom att svälja förorenad jord. Enligt EUs Scientific comitté for food är tolerabelt dagligt intag för dioxin 2 pg/kg kroppsvikt och dag. Eftersom man kan räkna med att vi får i oss 90 % av den dosen genom bland annat vårt dagliga intag av livsmedel återstår bara ett mindre utrymme för att inta dioxin från förorenad jord. Detta innebär att ett barn som vistas på området endast behöver få i sig en liten mängd av den förorenade jorden för att uppfylla sin dagsdos. Dioxin är dock inte akuttoxiskt i dessa halter så en exponering över tolerabelt dagligt intag innebär alltså inte per automatik en ökad risk.

Länsstyrelsen har beviljats statliga medel för att under 2008 utföra fortsatta undersökningar vid Bestorps fd såg. Tills dess att mera detaljerade undersökningar hunnit utföras och ny riskbedömning kunnat göras bör man, mot bakgrund av rapportens slutsatser, undvika att låta barn regelbundet leka på området omkring fd såghuset. Man ska också undvika att gräva eller på annat sätt bearbeta marken i och i anslutning till fd såghuset. Måste man av någon anledning ändå ner i marken, så ska arbetena göras under kontrollerade former så att man t ex inte riskerar att utsätta sig själv eller andra för förhöjda risker, eller riskerar att sprida föroreningarna till ett större område. Samråd med tillsynsmyndigheten (Miljönämnden vid Linköpings kommun) måste ske innan sådana åtgärder görs.

Hela konsultrapporten kan hämtas ner från länsstyrelsens hemsida. Klicka här
Den kan förstås också beställas i pappersform från länsstyrelsen.

Den summering som bifogades brevet hittar genom att klicka här.

Vänliga hälsningar,

Annette Källman

Annette Källman
Miljöskyddsenheten
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 LINKÖPING

e-post: annette.kallman@e.lst.se
hemsida: www.e.lst.se

Arbetsuppgifter:
Förorenade områden

Kontakt:  styrelsen@bestorpsbatklubb.se

Sidan senast ändrad 2008-01-14