Information om personuppgiftsbehandling

Bestorps Båtklubb behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi tillhandahåller dig.

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Bestorps Båtklubb följer självklart gällande lagstiftning och dess regler.

Bestorps Båtklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Bestorps Båtklubb genom att kontakta oss på styrelsen@bestorpsbatklubb.se
Medlemskapet i Bestorps Båtklubb är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter, men Bestorps Båtklubb behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Bestorps Båtklubb bedöms som nödvändig för fullgörandet av stadgar/regler och för att Bestorps Båtklubb har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Behandling av personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering mm. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Bestorps Båtklubb ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Bestorps Båtklubbs IT-system, Båtunionens Administrativa System (BAS) hos Svenska Båtunionen.
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som Bestorps Båtklubb samarbetar med för nödvändig behandling för Bestorps Båtklubb räkning.

Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till till Postnord och motsvarande för utskick av medlemsinformation fakturor mm. Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontaktuppgifter delas med partnerorganisationer som Östergötlands Båtförbund (ÖBF) och Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Bestorps Båtklubb behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Bestorps Båtklubb kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till styrelsen@bestorpsbatklubb.se
Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna Bestorps Båtklubbs stadgar och regler bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Sidan senast ändrad 2023-01-02