Regler för Bestorp Båtklubb

Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt § 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och förtydliga den praktiska hanteringen inom båtklubben.

Dessa reglerna version 2.0 antogs av medlemmarna vid årsmötet 2014 och justerades 2020, utifrån nya stadgar och avgiftsförändring som antogs av medlemmarna vid årsmötet 2020. Ansvar har justerats enligt information på årsmötet 2022.

Medlemsuppgifter

Båtklubben håller alla uppgifter om medlemmar och deras båtar i ett gemensamt register Båtunionens Administrativa System (BAS) hos Svenska Båtunionen.
Ny medlem ska lämna följande uppgifter: namn, adress, e-postadress, telefon, mobiltelefon som hanteras av båtklubben enligt personuppgiftsbehandling.
Medlemmarna ansvarar för att snarast möjligt att själva justera i det gemensamma registret och i andra hand meddela styrelsen via styrelsen@bestorpsbatklubb.se när förändringar ske i kontakt-, adress- och båtuppgifter.
Båtklubben publicerar bryggplatsuppgifter (namn, adress och telefon) på lista i klubbhuset.
Båtklubben har uppgifter publikt publicerade på Internet, som innehåller namn, adress, telefon mm t ex i protokoll mm. Om medlem inte vill ha sina uppgifter publicerade på Internet ska detta meddelas styrelsen skriftligen.

Betalning

Medlem bekräftar sitt medlemskap, accepterar klubbens stadgar,  regler samt personuppgiftsbehandling genom betalning av medlemsavgiften.
Betalning av avgifter till klubben skall ske på bankgiro med angivande av medlemsnr, och avinr.

Arbeten för klubben

Alla medlemmar har rätt att föreslå vilka arbeten som behöver ske i klubben. Arbetsledare har planeringsansvar för arbeten i form av att förslå vilket material, utrustning och antal personer som behövs för uppgiften. Styrelsen beslutar om vilka arbeten som ska ske och vilka resurser som får tas i anspråk. Styrelsen beslutar också om ev anlitande av entreprenör för arbete.

Allmänna arbetsdagar

Styrelsen ansvarar för att anordna minst 3 allmänna arbetsdagar per år. De allmänna arbetsdagarna görs tillgängliga på klubbens hemsida samt på anslagstavlan i båthamnen. Planerade arbetsuppgifter görs tillgängliga senast en vecka innan aktuell arbetsdag på klubbens hemsida.

Arbetsplikt

Medlem med bryggplats och/eller båthusplats har arbetsplikt för klubben. Medlemmen ansvarar själv för att utföra sin arbetsplikt vid minst en allmän arbetsdag per år. Arbetet kan utföras av medlemmen själv eller av medlemmen anlitad ersättare. Medlemmen ansvarar för att signera närvarolistan, vid deltagande.

Arbetsledare har rätt att kalla medlemmar till arbete för klubben. Arbetsledare kallar till arbete via e-post, brev eller telefon. Medlem har rätt att neka till att delta i arbete påkallat av arbetsledare. Medlem som under samma år utfört arbete vid en allmän arbetsdag och därefter även utfört av arbetsledare påkallat arbete, är arbetspliktbefriad det efterföljande året.
Medlem som utför annat arbetet för klubben som styrelsen godkänt, har också fullgjort sin arbetsplikt.
Deltagande i den gemensamma iläggningen och upptagningen av sin egen och andras båtar räknas inte som genomförande av arbetsplikt.
Alla medlemmar med bryggplats och/eller båthusplats med arbetsplikt erlägger en deposition på 600 kr. Arbetsledare ansvarar för att återrapportera närvarolista till kassören. Medlem som inte utfört arbetsplikt under året förlorar sin arbetspliktsdeposition och får debiteras en ny deposition med nästa årsavgift.
Medlem som förlorat sin arbetspliktsdeposition 3 år i rad, förlorar sin bryggplats/båthusplats till nästa år.

Skador och försäkring

Båtar inom hamnanläggningen, bryggplatser och i båthuset skall vara försäkrade med minst ansvarsförsäkring. En oförsäkrad båt kan omedelbart avvisas från båtklubbens område.

Ansvar

Medlem ansvarar själv för att hantera ev skador som uppstår inom klubbens område (inkl vid gemensam förvaring, in/uttagning av båt/trailer) med sitt försäkringsbolag.

Båtklubben ikläder sig inte något ansvar vid ev skada utöver det som täcks av båtklubbens grundförsäkring genom medlemskap i SBU i form av båtklubbförsäkring hos Svenska sjö, även då ansvarar medlem för ev självrisker. 

Medlemmen är ersättningsskyldig om den själv, dess båt, vagn eller annan utrustning förorsakar skada på båtklubbens eller annan medlems båt, båtvagn, material, byggnader osv.

Misskötsel

Om medlem missköter sig mot klubbens stadgar och regelverk eller på annat sätt inte följer uppmaningar från styrelsen, har styrelsen rätt att förverka medlemmens depositioner så som arbetspliktsdeposition och bomdeposition. Styrelsen kan vid misskötsel frånta medlem mobil öppning, nycklar, bryggplats samt båthusplats.
Klubben har även rätt att flytta/bortforsla medlems båt och annan utrustning på medlemmens bekostnad.

Båtuppgifter

Båt som medlem har på båtklubbens område ska vara märkt med av klubben tillhandahållen märketikett. Medlem ska anmäla båtens märke, modell och försäkringsbolag till styrelsen. Vid byte av båt eller annan förändring ansvarar medlemmen för att snarast snarast möjligt att själva justera i det gemensamma registret och i andra hand meddela styrelsen via styrelsen@bestorpsbatklubb.se.
Övrig utrustning så som vagnar och vaggor som ställs upp av medlem på båtklubbens område ska märkas med medlemsnr, ägarens namn och telefonnummer.

Bryggplats

Bryggplatsen ska vara belagd med båt senast den 15 juni. Om båt inte sjösätts till detta datum och styrelsen inte meddelats giltig orsak till detta, exempelvis pågående reparation eller sjukdom, får styrelsen låna ut bryggplatsen under resten av säsongen. Bryggplatsen får vara utan medlems egen båt under max två säsonger i rad, därefter återgår bryggplatsen till båtklubben.
Fås bryggplats under säsong ska denna beläggas med båt efter överenskommelse med styrelsen.
Har båten sjösatts i tid får platsen utnyttjas säsongen ut. Dock får inte platsen stå tom mer än i sex veckor mellan 15 juni tom 15 september.
Andrahandsuthyrning eller utlåning är endast tillåten efter anmälan styrelsen. Medlem som inte sjösätter sin egen båt, kan låna ut bryggplatsen till en annan medlem under säsongen. Reglering av hyra sker mellan bryggplatsinnehavaren och medlemmen som lånar bryggplatsen. Priset för lån får inte överstiga bryggplatshyran för en säsong.
Styrelsen kan ändra anvisade bryggplatser med hänsyn till båtarnas olika storlekar. Detta kan ske först efter att medlem haft en mindre båt på en större bryggplats under två säsonger i rad och att det finns medlemmar i kö till större bryggplats.
Tillång till bryggplatser sker genom att medlemmar ställer sig i kö till klubbens bryggplatser.
Ett hushåll kan endast få en bryggplats.

Bomdeposition

Samtliga bryggplatser är utrustade med bommar som bryggplatsinnehavaren får erlägga en deposition för när bryggplats erhålls. Bommarna avskrivs med 100kr/år och depositionen sjunker med motsvarande värde.

Permanent förtöjning

Permanent förtöjning får endast ske på resp. bryggplats. För­töjning vid hamn- och rampbryggan får inte ske så att den förhindrar andra båtar att använda rampen, i och urlastning, tankning etc.

Förtöjning vid bryggplats

Varje båt ska vara förtöjd vid sin bryggplats på ett betryggande sätt. Avståndet mellan bom och båt skall vara minst 10cm, 5cm på varje sida. Båten får vara upp till 2m längre än den bom den ligger vid. Förtöjningen skall ske med rep och någon typ av ryckdämpare av gummi eller stål. Förtöjningen emot bommar får inte ske med metallbeslag, så att bommens galvanisering nöts bort. Kedja för fastlåsning får användas emot bom, men ska monteras så att nötning inte uppstår. Förtöjningsmaterialet ska vara anpassat till båtens storlek och karaktär.
Tillstånd krävs från styrelsens för att få montera fästen för lås mm på bryggan.
Alla medlemmar äger rätt att vid behov lägga tillfällig förtöjning på annan medlems båt, i syfte att förhindra att båten sliter sig eller ligger och slår.

Gästplatserna

Klubbens två gästplatser är till för gäster. Gäster får ligga max ett dygn på en gästplats, där efter avgift.

Bryggplatskö

Medlem anmäler sitt intresse av bryggplats i första hand till styrelsen@bestorpsbatklubb.se i andra hand via brev eller telefon till någon i styrelsen. För den som inte är medlem vid anmälan blir ködatumet den dag medlemsavgiften registreras som betald. Vid anmälan ska om möjligt, uppgift om längd och bredd på båten lämnas.
Minst 2/3 av bryggplatserna är till för medlemmar som bor hela eller del av året i Bestorp med omnejd, postnr 58965.
Bryggplatser fördelas av styrelsen och ledig bryggplats erbjuds enligt kölistan. När kvoten 2/3 inte är uppfylld sker fördelningen med var 4e bryggplats till medlem utanför Bestorp.
Bryggplatskön är sorterad efter medlemskapsdatum, inte anmälningsdatum till kön.

Vinterförvaring utomhus

Medlemmar har rätt att hyra en plats utomhus under vintersäsongen på båtklubbens område för vinterförvaring av sin båt. Styrelsen anvisar platsen.
Båt eller annat material får ej vara upplagd på båtklubbens område under perioden 1 juni till 15 september.

Båthusplats

Båthusplatsen är personlig och andrahandsuthyrning får inte ske. En medlem ges endast plats för en båt/vagn. Styrelsen anvisar plats i båthuset med hänsyn till båtens/vagnens storlek. Medlem som byter till en större båt/vagn har inte automatiskt båthusplats, utan placeras först i båthusplatskön om plats inte kan ordnas i båthuset.
Medlem med båthusplats ska delta själv eller via ombud i så väl gemensam inläggning som uttag av båt/vagn. Medlem/ombud ansvarar för att signera närvarolistan som bekräftelse på deltagande. Ett ombud kan företräda flera båtägare. Om medlem/ombud inte finns på plats vid inläggning av båten/vagn så lånas båthusplatsen tillfälligt ut till annan medlem från båthuskön. Medlem/ombud som inte deltar vid uttagning av båt/vagn förlorar sin arbetspliktsdeposition.
Styrelsen ska meddelas senast 1 vecka innan om båten/vagnen inte ska ligga i båthuset under vintern tex pga reparation. Medlem kan avstå från att använda båthusplatsen under max två säsonger i rad, därefter återgår platsen till båtklubben.
Båthusplats debiteras alltid tills den sägs upp eller återgår till klubben, alltså även om platsen inte används under vintern.
Tillgång till båthusplats sker genom att medlemmar ställer sig i kö till klubbens båthusplatser.

Ett hushåll kan endast få en båthusplats.

Båthusplatskö

Endast bryggplatsmedlemmar kan ställa sig i båthusplatskön. Som medlem anmäler du dig till båthusplatskön via vårt medlemsregistret hos Svenska Båtunionen.
Båthuskön är sorterad efter medlemskapsdatum, inte anmälningsdatum till kön. När plats finns för ytterligare båtar, så plockas dessa ifrån båthusplatskön. Möjlighet till att få plats är också beroende av båtens storlek och det utrymme som finns kvar. Det är större möjlighet att få plats för en liten båt utan båtvagn än en stor båt med vagn.

Båtramp

Regler och information vid lån av båtrampsnyckel.
[Framsida]
Välkommen att nyttja Bestorps Båtklubbs båtramp
Utlånaren av nyckeln är ombud för Bestorps Båtklubb.
Frågor/synpunkter om nyttjande, regler osv skall ställas till Styrelsens.
Pris: 100kr för lån av bomnyckel, 10kr för medlemmar.
Vi hoppas att du får en trevlig båttur.
På baksidan finner du reglerna runt lån av vår båtramp.
Upphittad bomnyckel lämnas till ICA Bestorp, hittelön 200kr.
[Baksida]
Lån av nyckel till båtrampen innebär att du accepterar nedanstående regler.
Om du inte accepterar reglerna, så återlämna nyckeln direkt till ombudet.
Lånet är personligt, du får inte ge någon annan tillgång till båtrampen.
Max vikt båt + vagn 2 ton. Nyckeln skall återlämnas inom 1 timme.
Upptäckt av skada/fel på bom, ramp, eller brygga skall rapporteras vid återlämning av nyckel, även om inte du orsakat skadan/felet.
Ersättningskostnad för bortkommen bomnyckel är 2000 kr.

Mobil öppning till klubbhuset

Med hjälp av sin mobiltelefon, kan medlem få tillgång till klubbhuset och därmed också bomnyckel. I klubbhuset finns bomnyckel, vattentoalett, dusch, spis och diskbänk. Medlem med mobil öppning får under kortare tid (upp till 1 timme) använda klubbhuset inkl utrustning. Vid längre tid ska klubblokalen bokas via styrelsen i första hand styrelsen@bestorpsbatklubb.se.
Medlem som använder klubbhuset ansvarar för att hålla snyggt och rent, så väl lokal som utrustning. Upptäckt av skada/fel i lokalen eller på utrustning ska rapporteras till styrelsen direkt, även om medlemmen inte orsakat skadan/felet.
Den mobila öppningen är personlig och får inte ges till någon annan. En medlem kan ha ett mobiltelefonnr registrerat för mobil öppning. Byte av mobiltelefon ska anmälas till styrelsen@bestorpsbatklubb.se.
All inpassering med mobil öppning loggas och kan följas upp i efterhand.
Mobil öppning har en årsavgift på 100kr/år.

Båtvagnar för tillfällig sjösättning

Under perioden 1 juni – 15 aug får medlemmars båtvagnar som används vid tillfällig sjösättning stå uppställda under max två dygn på grusytan vid båthuset emot klubbhuset. Båtvagnen ska placeras så att den upptar så liten yta som möjligt, för att möjliggöra parkering av andra båtvagnar samt bilar vid båthuset. Vägen runt båthuset får aldrig blockeras.

Rörelse i hamnområdet med båt

Det är max 2 knops fart i hela hamnområdet.
Håll god uppsyn vid rörelse med båten inom hamnområdet, då det förekommer bad inom hamnområdet.

Arbeten inom båtklubbens område

Öppen eld

Vid allt arbete där öppen eld förekommer – svetsning, gasolanvändning etc. – ska minst två personer närvara. Sådant arbete får inte förekomma i eller i anslutning till byggnader och får endast ske efter godkännande av styrelsens. Släckningsredskap ska vid sådant arbete alltid finnas vid arbetsplatsen.

Elektriska maskiner etc.

Elen i båthamnen är endast avsedda att utnyttjas vid arbeten i båthamnen. Elektrisk utrustning får endast vara ansluten under tiden personen som använder den finns på plats. Kontinuerlig anslutning utan personlig övervakning för t ex underhållsladdning av batterier får ej förekomma.
Elektriska maskiner, lampor etc. som används inom anläggningen ska vara av författningsenligt utförande och får endast användas med jordade sladdar och kontakter. Jord­felsbrytare ska användas vid elektriskt arbete som utförs i klubbens regi.

Värmeapparater

Utan tillstånd av styrelsen får inte värmeapparater användas. Värmeapparat får inte lämnas utan tillsyn.

Olja

Varje medlem ansvarar för att ingen olja kommer ut på marken eller i vattnet från båt/motor. Vidta lämpliga åtgärder för att undvika oljespill i samband med oljebyten.

Avfall

Inga miljöfarliga sopor får läggas i klubbens soptunnor, så som spillolja mm. Medlemmarna hänvisas till kommunens miljöstationer.  Övriga sopor och skräp kan läggas i klubbens soptunnor. Det finns även en återvinningsstation i Bestorp, som bör utnyttjas för återvinningsbara sopor.

Kvarlämnad båt eller egendom

Kvarlämnad båt eller annan egendom kan av klubben förflyttas till lämplig för­varningsplats på medlems bekostnad. Omärkt, kvarlämnad båt eller egendom som inte följer skriftlig uppmaning om märkning/bort forsling, behandlas som stulen.

Motorfordonstrafik och parkering

Motorfordonstrafik och parkering inom anläggningen får endast ske på grusytorna. Vägen runt båthuset får inte blockeras med parkerade fordon. Fordon ska framföras med största försiktighet och max 20 km/tim. Fordonstvätt är förbjuden inom hamnområdet. Sjösättning med kranbil får endast ske av medlem efter medgivande av styrelsen. Parkering får inte ske på eller vid vägen ut till bryggorna och inte heller på grusplanen framför rampen.

Sidan senast ändrad 2022-06-11