Stadgar för Bestorp Båtklubb

Bestorp Båtklubb, bildades den 22 mars 1974 och har sin hemort i Bestorp.
Stadgarna antogs den 25 mars 2020 vid ordinarie klubbsammanträde.

§ 1 Ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 2 Medlemmar

2.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem.
Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål  och fyllt 16 år.

2.2 Medlemskategorier

Medlemmar kan indelas i följande kategorier:
Aktiva, vilka deltaga i verksamheten och Passiva, vilka utan aktivt deltagande i verksamheten vill stödja klubben.

2.3 Överlåtas av medlemskap

Medlemskap kan överlåtas inom ett hushåll, efter godkännande av styrelsen. Vid överlåtelse följer ev bryggplats resp köplats med medlemskapet.

2.4 Rättigheter

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning.

2.5 Skyldigheter

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, regler och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.
Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.

2.6 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

2.7 Uteslutning

Styrelsens kan utesluta medlem ur klubben om medlem

 • motverkar klubbens syften
 • skadar klubbens intressen
 • inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
 • eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben, att dess anseende äventyras.

§ 3 Beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten.

§ 4 Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår följer kalenderår och omfattar perioden januari till december.

§ 5 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

§ 6 Betalning

Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.

Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.

Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.

§ 7 Föreningsmöten

7.1 Antal möten

Årsmöte genomförs årligen senast under maj månad. Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

7.2 Kallelse

Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före mötet. Kallelsen sker via annonsering på hemsida och e-post eller på annat sätt, som styrelsen kan finna lämpligt.

7.3 Förslag till dagordningspunkt / motion

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast 1 februari skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat. 

7.4 Årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 3. Val av två rösträknare och jämte ordförande protokolljusterare
 4. Fastställande av röstlängd för mötet
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Propositioner och motioner
 10. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Övriga val
 15. Övriga ärenden

7.5 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 1/3 av klubbens medlemmar.

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

7.6 Rösträtt, beslut och val

Varje medlem som betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.

Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet. 

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 8 Styrelse och förvaltning

8.1 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en övrig ordinarie ledamot samt en suppleant. Ordförande och suppleant väljs för en tid av ett år. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år. Två ledamöter väljs jämna år och två ledamöter udda år.

8.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst två gånger per år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst 3 är närvarande.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

 1. Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
 2. Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av protokoll och förvaras hos sekreteraren.
 3. Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
 4. Representera klubben.
 5. Förvalta klubbens egendom och medel.
 6. Besluta om firmatecknare.
 7. Besluta om antagning av ny medlem.
 8. På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.
 • Ordförande eller vid dennes förhinder vice ordföranden skall opartiskt leda förhandlingarna vid såväl styrelsens som klubbens möten, justera protokoll, tillse att alla beslut verkställs och att stadgarna efterlevs samt vid behov representera klubben. Sammankalla styrelsen då viktiga angelägenheter det fordra eller då minst två styrelsemedlemmar det begära.
 • Sekreteraren skall ombesörja klubbens korrespondens, utfärda kallelse till möten och vid dessa och styrelsens möten föra noggranna protokoll samt att underteckna löpande ärenden. Biträda ordföranden vid expedition av inkommande och utgående skrivelser eller andra handlingar.
 • Kassören skall föra fullständig matrikel över medlemmarna, uppbära alla avgifter, förvalta och ansvara för klubbens kassa samt däröver föra noggranna räkenskaper och i av klubben beslutad bankinrättning, insätta de medel som ej behövs för löpande utgifter. På anmodan rapportera klubbens ekonomiska ställning till styrelsen samt inför årsmöte till revisorerna. Meddela ordförande om medlem försummar sina ekonomiska skyldigheter till klubben.
 • Firmateckning, Klubbens firma tecknas av ordförande eller vice ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening. Klubbens bank- och postgirokonto tecknas av kassören ensam upp till 15.000 kronor. Vid belopp därutöver sker teckning av ordförande eller vice ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening.

§ 9 Revisorer

Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 10 Räkenskapernas avslutning

Klubbens räkenskaper skola avslutas för kalenderår och jämte styrelsens förvaltningsberättelse vara före den 7 februari till revisorerna för granskning avlämnade varefter revisorerna skola däröver hava före den 27 februari avgivit skriftlig berättelse till styrelsen. 

§ 11 Valberedning

Valberedningen bestående av två ordinarie ledamöter, varav en sammankallande. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är att:

 1. Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
 2. Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
 3. Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
 4. Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

Valberedningens förslag ska annonseras tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 12 Hamn och uppläggningsanläggningar

För förhållandena vid klubbens hamnområde, bryggor, båthus samt klubbhus finns särskilt av klubben utfärdade regler. Dessa fastställs av föreningsmöte.

§ 13 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 14 Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen.

För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum.

Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.

Sidan senast ändrad 2020-04-04