Gemensamma inläggning i båthuset 2015

Läs hela artikeln då det är ett antal skillnader mot tidigare år!

Det kommer ske markundersökning under hösten/vintern som ger en påverkan för vinterförvaring så väl inne som ute, se nedan. Pga krävs det from 2015-09-27 anmälan med bekräftelse på placering för vinterförvaring av större båtar. Större båt definieras här av att båten inte kan rullas omkring på kärran av 2 personer.

Inläggning i båthuset

Välkomna till gemensam inläggning i båthuset lördagen den 3 oktober klockan 08:00. Då läggs alla båtar och båtvagnar in i båthuset.
Som medlem med båthusplats så deltar du själv eller via ombud tills allt inläggningsarbetet är färdigt.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Igen inläggning av båtar i båthuset får ske före den gemensamma upptagningen.

Medlemmar med båthusplats ska ha sin båt/vagn klar att läggas in, så att inläggning inte hindras av att upptagning och tvättning pågår parallellt.

Se över din båtvagn inför inläggningen. båtvagnen ska kunna rullas förhand på plant underlag. Trycket på framme stödhjulet ska när båten ligger på båtvagnen inte vara mer än att en person med lätthet kan lyfta det från marken. Båtar med vagn som ska lyftas upp till övervångenen, ska vagnen och båt vara ihop fästa både fram och bak.
Båtvagnar som inte uppfyller ovanstående kommer inte att tas in i båthuset.

Under hösten/vintern kommer det ske markundersökning inne i båthuset. Det innebär att några båtar kommer rullas ut tillfälligt av de entreprenörer som gör markundersökningen. Alla båtar som förvaras på bottenvåningen måste därför vara på båtvagn. Mindre båtar utan båtvagn kommer lyftas upp.

Vinterförvaring utomhus

Vi behöver tyvärr skärpa upp reglerna för förvaring uthus på hamnområdet, då det börjat bli lite rörigt utifrån kravet på 3 meters lucka kopplat till markundersökningarna i höst/vinter.

För att vinterförvaring av större båtar krävs from 2015-09-27 anmälan och bekräftelse på placering för att det ska fungera.  Större båt definieras här av att båten inte kan rullas omkring på kärran av 2 personer.

För mindre båtar på kärra gäller att de inte får ha hjulen låsta i samband med upptagningsdagen den 3/10, så att de kan flyttas runt på hamnområdet.

Medlemmar har rätt att förvara sin båt/båtvagn på båtklubbens ytor under vintern, i mån av plats. Båten ska då vara märkt med klubbens märketikett, se märkning nedan.

Det ska vara minst 3 meter runt hela båten emot andra båtar husväggar osv. Detta pga de markundersökning som kommer ske under hösten/vintern.

Gräsytan ifrån torrdasset emot brygga 1 är avsatt för förvaring av stora båtar som lyfts upp den 3/10. Grusytan längs båthuset emot torrdasset är avsatt för förvaring av stora båtar som lyfts upp den 3/10.

Stor båtar anmälda för att lyftas upp och placeras på hamnområdet. Anmäl skickas till styrelsen@bestorpsbatklubb.se ange Namn, Medlemsnummer, Förvaringsyta längd och bredd när båten är täckt.

Medlemsnr Förvaringsyta Längd och bredd Anm
 593  9,3 x 3 m  Gräsytan närmast torrtoan
 930  7 x 2,5 m  Gräsytan närmast sjön
77  9 x 3 m Nr 2 från vattnet vid båthuset
 70 7 x 2,5 Nr 1 från vattnet vid båthuset

Stor båtar anmälda för placering från torrdasset emot boulbanan. Anmäl skickas till styrelsen@bestorpsbatklubb.se ange Namn, Medlemsnummer, Båtenslängd och Ställnings längd längd med båt på.

Medlemsnr Förvaringsyta Längd och bredd Anm
 84  8 x 3 m 2:a båt från torrtoan räknat
 525  9 x 3 m Närmast kanotställen

Båthusplatskö

Finns det plats för ytterligare båtar, så plockas dessa ifrån båthusplatskön. Möjlighet till att få plats är också beroende av båtens storlek och det utrymme som finns kvar. Båthusplatskön används när en eller flera båtar konkurrerar om samma plats. Det är större möjlighet att få plats med en liten båt utan båtvagn än en stor båt.

Avgiften för att ligga i båthuset är 200 kr/båt och 300 kr/båt i långskeppet nere.

Hur anmäler jag mig till båthusplatskön?

Märkning av båtar

Alla båtar som ska vinterförvaras i båthuset eller på båtklubbens område ska ha märketikett. Märkningen underlättar även om ev problem eller skador skulle uppstå under förvaringen.
Märketikett finns att kvittera ut i klubbhuset. Märketiketten ska placeras på styrbordsida i fören på båtskrovet, 1 dm under relingen och 1 dm från fören. Märketiketten ska vara väl synlig från bryggan då båten ligger i vattnet. Om märkning pga båtens utformning inte kommer vara synlig på angiven placering, så får alternativ placering i fören användas.

Upptagning med kranbil

Upptagning med hjälp av kranbil sker prel. på lördagen den 3 oktober klockan 8:00. Samling vid hamnen sker klockan 07.45, då kranbilen kommer ca.08.00. Betalning för att använda kran sker direkt till kranföraren. Datum och tid bestäms i samråd med Hovetorps båtklubb.

I år måste alla båtar som ställs ute på området stå så att det är 3 meters lucka åt alla håll, dvs mot båthus och andra båtar. Detta för att det kommer pågå markundersökning inför saneringen under hösten/vintern.

Lista med båtuppgifter

Fyll i båtuppgiftslistan med medlemsnr, märketikettnr, båtmärke, modell, båtbredd och försäkringsbolag om du inte redan lämnat dessa uppgifterna. Försäkringsbolag är kopplat till krav i båtklubbens försäkring hos SBU. Båtklubben ska kontrollera att medlemmarna har ansvarsförsäkring.

Kaffe och korv

Kommer finnas att köpa till självkostnadspris i samband med upptagningen.

Gemensam utrensning av material/båtvagnar i båthus

Lördagen den 19 september klockan 09:00 är det gemensam utrensning av båthuset. Alla båtvagnar, pallnings- och täckmaterial tas ut från båthuset. Medlem som har något av ovanstående i båthuset ska delta själv eller via ombud.

Närvarolista för signering kommer finnas i klubbhuset.

Sidan senast ändrad 2015-10-02