Medlemsenkät 2012

Nedan finns sammanställningen av medlemsenkäten som genomfördes hösten 2012.
Styrelsen kommer att använda enkäten som en del i klubbens fortsatta utveckling.

Sammanställning

I nedanstående sammanställning redovisas medelvärdet för resp påstående. Där 1 är “Jag samtycker inte alls” till 5 som är ”Jag samtycker helt”.

Påstående Medelvärde
Gemenskap i klubben
Båtklubben ska verka för att öka gemenskapen i klubben. Därför bör klubben anordna gemensam aktivteter som tex trivselaftnar, grillkväll, fisketävlingar. 3,62
Jag kommer delta i gemensamma aktiviteter som klubben anordnar. 3,11
Jag skulle gärna delta i att anordna gemensamma aktiviteter inom klubben. 2,42
Allmänna arbetsplikten ska användas för att anordna gemensamma aktiviteter. 2,73
Klubben ska anordna föreläsningar tex Navigation, förtöjning, motorn. 3,56
Båtklubben en del av Bestorp  
Båtklubben ska verka för Bestorps utveckling inte bara båtklubben. 3,31
För att vara medlem ska man bo och verkar i klubbens närområde minst en del av året. 3,07
Det är viktigare att medlemmar aktivt deltar i båtklubben än att de bor och verkar klubbens närområde. 3,49
Förening eller marina  
Det är viktigt med aktiva medlemmar för klubbens fortlevnad. 4,38
Jag tycker att det är viktigt att alltid agerar ansvarsfullt mot andra och andras egendom. 4,84
Klubben ska arbeta för att skapa en bättre fritid med gott kamrat och sjömanskap. 4,22
Klubben ska jobba för att medlemmarna ska kunna vara stolta över sin klubb. 4,38
Styrelsen ska fördela arbetsuppgifter på medlemmarna istället för att medlemmarna själva aktivt väljer vilka allmänna arbetsdaga de vill delta på. 2,04
Avskaffa den allmänna arbetsplikten och anlita företag för allt arbete. Öka klubbens avgifter för att täcka den ökade kostnaden. 1,47
Bryggplatser/båtramp  
Klubben bör försöka skapa många flera bryggplatser. 2,51
Det är för trångt på Stora rängen, så klubben ska inte bygga ut med flera bryggplatser och inte heller underlätta rampanvändningen. 2,51
Styrelsen ska aktivt verka för att bryggplatserna används effektivare genom att medlemmar får byta bryggplatser när behov uppstår som kan löses genom byte av bryggplats. 4,20
Underlätta arbeten vid bryggplatserna genom att dra fram el och vattenuttag till varje brygga. 2,60
Hamnområdet  
Utveckla hamnområdet så att det kan utnyttjas även för annat än bara båtliv. Grillplats vid paviljongen, belysning emot isen för skridskoåkning, soffor och bord för fikastunder osv. 3,93
Underhållet ska bara omfatta precis vad som behövs för att upprätthålla verksamheten. 2,27
Låga avgifter är viktigare än en bra miljö i båthamnen. 2,11
Jag skulle utnyttja möjlighet till vinterarbete och tvätt inomhus av båt/bil om det fanns. 2,07
Klubben ska ordna möjlighet till förrådsutrymme för utrustning, som kan användas under båtsäsongen. 2,29
Klubben ska hålla med gemensam utrustning som tex högtryckstvätt, kompressor till däck mm. 2,40
Klubben ska ordna servicetillfällen i båthamnen, så som motorservice, konservering, mm. 2,53
Jag upplever den fysiska miljön i båthamnen som säker. 4,04
Jag tycker att medlemmar ska ha schemalagd vakthållning i båthamnen. 1,69
Regler och information  
Klubben och styrelsen ska ha hög grad av öppenhet och tydlighet emot medlemmarna. 4,73
Nuvarande stadgar och regler är för omfattande och bör bantas ner. 2,33
Styrelsen ska agera mera situationsanpassat och använda stadgar och regler mer som ”riktlinjer” än ”lag”. 2,89
Klubbens hemsida innehåller all information som jag behöver ha från klubben. 4,16
Klubben ska göra nyhetsbrev som skickas ut via e-post till medlemmarna. 3,51

Sidan senast ändrad 2012-10-01