Medlemsenkät 2017

Nedan finns sammanställningen av medlemsenkäten som genomfördes hösten 2017.
Alla medlemmar erbjöds besvara enkäten, vilket ungefär 1/3 valde att göra.
Styrelsen kommer att använda enkäten som en del i klubbens fortsatta utveckling.

Sammanställning

I nedanstående sammanställning redovisas medelvärdet för resp påstående. Där 1 är “Jag samtycker inte alls” till 5 som är ”Jag samtycker helt”.

Påstående Medelvärde
Gemenskap i klubben
Båtklubben ska verka för att öka gemenskapen i klubben. Därför bör klubben anordna gemensam aktiviteter som tex trivsel aftnar, grillkväll, fisketävlingar. 3,4
Jag kommer delta i gemensamma aktiviteter som klubben anordnar. 3,06
Jag skulle gärna (medverka i att) anordna gemensamma aktiviteter inom klubben. 2,51
Båtklubben en del av Bestorp
Båtklubben ska verka för Bestorps utveckling inte bara båtklubben. bland annat genom att underlätta för andra föreningar att utnyttja båthamnen såsom fisketävlingar, kajak/kanotister, långfärdsskridsko m.fl 4,04
Medlemmar som minst en del av året bor och verkar i klubbens närområde ska ges förtur i bryggplatskö i enlighet med nuvarande regler. 4,36
Förening eller marina
Det är viktigt med aktiva medlemmar för klubbens fortlevnad. 4,53
Jag tycker att det är viktigt att alltid agera ansvarsfullt mot andra och andras egendom. 4,91
Klubben ska arbeta för att skapa en bättre fritid med gott kamrat- och sjömanskap. 4,42
Klubben ska jobba för att medlemmarna ska kunna vara stolta över sin klubb. 4,55
Styrelsen ska fördela arbetsuppgifter på medlemmarna istället för att medlemmarna själva aktivt väljer vilka allmänna arbetsdaga de vill delta på. 2,15
Avskaffa den allmänna arbetsplikten och anlita företag för allt arbete. Öka klubbens avgifter för att täcka den ökade kostnaden. 1,74
Bryggplatser/båtramp
Det är för trångt på Stora rängen, så klubben ska inte underlätta rampanvändningen. 2,3
Styrelsen ska aktivt verka för att bryggplatserna används effektivare genom att medlemmar får byta bryggplatser när behov uppstår som kan lösas genom byte av bryggplats. 4,15
Underlätta arbeten vid bryggplatserna genom att dra fram el och vattenuttag till varje brygga. 2,81
Klubben ska underlätta för medlemmarnas användning av kajaker/kanoter genom förvaringsmöjligheter sommar som vinter samt istigningsbrygga för kajaker/kanoter. 3,6
Hamnområdet
Utveckla hamnområdet så att det kan utnyttjas även för annat än bara båtliv. Grillplats vid paviljongen, belysning emot isen för skridskoåkning, soffor och bord för fikastunder osv. 3,89
Underhållet ska bara omfatta precis vad som behövs för att upprätthålla verksamheten. Låga avgifter är viktigare än en bra miljö i båthamnen. 2,3
Jag upplever den fysiska miljön i båthamnen som säker. 4,17
Jag tycker att medlemmar ska ha schemalagd vakthållning i båthamnen. 1,66
Sanering
Bygg ett nytt båthus efter saneringen för att förvara båtar och båtvagnar. Hamnområdet fortsätter då vara prydligt och tillgängligt under hela året. 3,92
Jag bidrar gärna genom arbete under uppbyggnaden efter saneringen, istället för att höja avgifterna för att köpa in allt arbete. 3,36
Istället för båthus minska parkeringsmöjligheterna och skapa ett stort inhägnat uppställningsområde. Det gör mig inget att mötas av vagnar, pressningar och meterhögt gräs när jag besöker hamnområdet. 1,81
Regler och information
Klubben och styrelsen ska ha hög grad av öppenhet och tydlighet för medlemmarna. 4,72
Styrelsen ska agera mera situationsanpassat och använda stadgar och regler mer som ”riktlinjer” än ”lag”. 3,08
Klubbens hemsida innehåller all information som jag behöver ha från klubben. 4,42

Här finns även tidigare medlemsenkät 2012.

Sidan senast ändrad 2017-12-28