Tidigare stadgar för Bestorp Båtklubb

Dessa stadgar ersattes av nya stadgar 25 mars 2020.
Dessa gamla stadgarna var sedan 24 mars 2010.

§ 1 Uppgift

Bestorp Båtklubb, bildad den 22 mars 1974, har till ändamål att tillvarataga medlemmarnas intresse och rättigheter vid Bestorps Båthamn.

§ 2 Medlemmar

Båtklubbens medlemmar kunna vara:
Aktiva, vilka deltaga i verksamheten och
Passiva, vilka utan aktivt deltagande i verksamheten vilja stödja klubben. Till medlemmar äger styrelsen antaga välkända personer som fyllt 15 år.

§ 3 Avgifter

Avgifter som skola erläggas nästa år av såväl aktiva som passiva medlemmar, bestämmes vid klubbens ordinarie årssammanträde varje år.
Medlem som ej erlagt stadgade avgifter, äger ej rättighet att deltaga i beslut och klubbens övriga verksamhet.

§ 4 Avgifternas användande

I § 3 angivna avgifter och klubbens övriga tillgångar få icke användas för ändamål som avviker från klubbens ändamål. Vid medlems avgång ur klubben äger han icke rätt att utfå någon del av klubbens behållna tillgångar.

§ 5 Medlems skyldigheter

Medlem av klubben är skyldig att underkasta sig dessa stadgar av styrelsen utfärdade ordningsregler samt de föreskrifter som av styrelsen eller utsedda funktionärer meddelas. Den som icke hörsammar utfärdade bestämmelser eller åtlyder styrelse och utsedda funktionärer kan uteslutas ur klubben.

§ 6 Styrelse

Klubbens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av ordföranden, som årligen väljes särskilt av klubben, och fyra för två år valda ledamöter, av dessa väljes två för varje år. För de ordinarie ledamöterna utses årligen en suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. För att styrelsen skall vara beslutmässig skola minst tre ledamöter vara närvarande. Vid lika röstantal gäller den mening som av ordföranden biträdes, utom vid val då lotten skiljer.

§ 7 Styrelsens säte

Klubbens styrelse skall hava sitt säte i Bestorp.

§ 8 Styrelsens befogenheter

Styrelsen, som skall företräda klubben och föra dess talan har till åliggande:

 1. att handhava klubbens angelägenheter och förvalta dess tillgångar samt därför gemensamt ansvara.
 2. att vid ordinarie klubbsammanträde avgiva skriftlig förvaltningsredogörelse för det nästförflutna året.
 3. att för övrigt i sin förvaltning ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som meddelas av klubben på klubbsammanträde och ej strida mot klubbens stadgar. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för de beslut, vari de inom styrelsen deltagit därest de ej låtit till protokollet anteckna sin avvikande mening.

§ 9 Klubbens egendom

Utan bemyndigande av klubben må styrelsen icke föryttra eller med inteckning belasta klubbens fasta egendom.

§ 10 Ordföranden

Ordföranden eller vid dennes förhinder vice ordföranden åligger:

 1. att föra klubbens talan.
 2. att vid klubbens sammanträden leda förhandlingarna.
 3. att övervaka klubbens verksamhet och avgöra sådana angelägenheter, som icke äro av den vikt och beskaffenhet att de nödvändiggöra styrelsens sammankallande.
 4. att låta sammankalla styrelsen då viktiga angelägenheter det fordra, eller då minst två styrelsemedlemmar det begära.

Sekreteraren: Sekreteraren åligger:

 1. att föra förteckning över klubbens medlemmar.
 2. att vid såväl, styrelse- som klubbsammanträde föra dagens protokoll.
 3. att biträda ordföranden vid expedition av inkommande och utgående skrivelser eller andra handlingar.

Kassaförvaltaren: Kassaförvaltaren åligger:

 1. att enligt styrelsens bestämmelser handhava klubbens ekonomiska medel.
 2. att ombesörja inkasseringar och utbetalningar.
 3. att föra noggrann kassabok, vilken, när så påfordras, för styrelse och revisorer tillhandahålles.

§ 11 Firmateckning

Klubbens namn tecknas av ordföranden tillsammans med sekreteraren eller kassören.

§ 12 Räkenskapernas avslutning

Klubbens räkenskaper skola avslutas för kalenderår och jämte styrelsens förvaltningsberättelse vara före den 20 januari till revisorerna för granskning avlämnade varefter revisorerna skola däröver hava före den 15 februari avgivit skriftlig berättelse till styrelsen.

§ 13 Klubbmedlems rätt vid klubbsammanträde

Klubbmedlems rätt att deltaga i handhavandet av klubbens angelägenheter utövas å klubbsammanträde, där varje medlem äger en röst. Ledamot av styrelsen får ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han är ansvarig, eller i val av revisorer, vid lika röstantal avgöres val genom lottning men eljest den mening gäller som biträdes av ordföranden.

Omröstning och val ske öppet, såvida icke någon medlem begär sluten omröstning.

§ 14 Klubbsammanträde hålles

Klubbsammanträde hålles i Bestorp.
Ordinarie sammanträde hålles varje kalenderår i perioden mars – maj. Extra klubbsammanträde utlyses, då styrelsen så finner lämpligt eller då det eljest anses erforderligt. Även skall extra klubbsammanträde av styrelsen utlysas, då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst fem klubbmedlemmar. I kallelsen till extra sammanträde angives det eller de ärenden som skola därvid förekomma.
Kallelse till klubbsammanträde, vare sig ordinarie eller extra skall ske minst 14 dagar före genom annonsering i, ortstidning, genom anslag eller på annat sätt, som styrelsen kan finna lämpligt.

§ 15 Klubbsammanträde

Vid ordinarie årssammanträde i ska följande ärenden finnas med:

 1. val av två personer att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll.
 2. styrelsens förvaltningsberättelse för det nästförflutna året.
 3. revisorernas berättelse samt frågan om beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen för den tid förvaltningsredogörelsen omfattar.
 4. beslut om i § 3 nämnda avgifter.
 5. val av: ordförande, ledamöter i styrelsen jämte en suppleant, två revisorer och en revisorsuppleant för nästpåföljande kalenderår.
 6. val av erforderliga funktionärer
 7. behandling av förslag som väcks av styrelsen eller klubbmedlem.

§ 16 Ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgarna skall skriftligen inlämnas till styrelsen.
Stadgarna kunna ändras genom beslut på två varandra följande klubbmöten. Mellan dessa skall minst en månad förflyta.

§ 17 Upplösning

I händelse klubben upphör med sin verksamhet och denna ej upptages av annan förening, skola klubbens behållna tillgångar uppdelas mellan medlemmarna som vid detta tillfälle betalat stadgad årsavgift och i relation till antalet medlemsår

§18 Andra föreskrifter

Jämte bestämmelserna i dessa stadgar gälla de ordningsregler och föreskrifter som av klubbens styrelse utfärdats samt de som i allmän lag eller vederbörande förordningar äro angivna.

Sidan senast ändrad 2020-04-04